Bagaimana pewarisan orang yang hilang (al-mafqud)?